PerNic Cox

นิยามใหม่ของการรักษาโรคข้อเสอ มในสัตว์เลีย งด้วยสารจากธรรมชาติ

โรคข้อเสือม (Osteoarthritis) หรือ ทีเรียกได้อย่างถูกต้องว่า “Osteo Arthrosis deformans” เป็นภาวะกระดูกอักเสบเสีย รูป ทีเป็นผลมาจากการเปลียนแปลงปฏิกิริยาของสารชีวเคมีอย่างซับซ้อนภายในข้อต่อ กระบวนการอักเสบจะส่งผล กระทบในข้อต่อทัง หมดของร่างกาย เมอเวลาผ่านไป กระดูกอ่อนผิวข้อ (cartilage) จะเสอ มลงและอาจไม่เกิดใน ทันทีทันใด ผลเสียค่อย ๆ เกิดกับผิวสัมผัสของกระดูกสู่กระดูกอกี ท่อน เป็นสาเหตุของ อาการเจ็บข้อต่อ, ข้อฝืดแข็ง และ ทำให้บวมในบางครัง

โรคข้อเสือมเมือโรคดำเนินไปแล้วจะไม่สามารถรักษาให้หายขาด กระบวนการเกิดโรคต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ยังไม่สามารถวิจัย ถึงสาเหตุหรือเข้าใจได้ทัง หมด อย่างไรก็ตาม เมอข้อเสียสมดุลระหว่างการสร้างเซลล์ใหม่และการกำจัดของเสยี ทเกิด ขึน อยู่โดยตลอดโน้มนาํ ให้ข้อต่อเกิดวงจรของปฏิกิริยาการอักเสบและถูกทำลายต่อไป คุณสามารถรักษาแบบจำเพาะ เจาะจง โดยการลดระยะเวลาผลกระทบทีเกิดจากโรค จุดสำคัญสิงหนึงคือ การขัดขวางชุดการส่งสัญญาณ (chain of transmission) ซึงเป็นสาเหตุทีร่างกายทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อชำรุด

เพอร์นิค ค็อกซ์® (PerNic® Cox) คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทพัฒนาอย่างสูงสุดเพอโรคข้อเสอ มในสัตว์เลียง

● ผลิตภัณฑ์ เพอร์นิค ค็อกซ์® มาในรูปแบบกระบอกฉีด (Syringe Dispenser) สามารถกำหนดขนาดการใช้ได้ง่ายจาก มาตรวัดปริมาตรด้านข้างกระบอกฉีด หลังจากดึงวัสดุปิดผนึกออกสามารถให้สารเสริมจากกระบอกฉีดกับปากสุนัข หรือ ฉีดบนอาหารมือ ปกติ หรือใส่พร้อมยารักษาได้โดยตรง
● เพอร์นิค ค็อกซ์® เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีได้ผลตอบรับทางประสิทธิภาพอย่างเต็มทีจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ล่าสุด
● เพอร์นิค ค็อกซ์® มีรสชาติอร่อยเหมาะกับสุนัข สามารถทีจะกินได้ทุกวันโดยไม่ต้องบังคับ
● ปราศจากเมล็ดพืช นาํ ตาล สี หรือ กลน สังเคราะห์
● ใช้ง่ายและปลอดภัยเมือให้ร่วมกับยาแก้ปวดชนิด NSAIDs)
● แนวทางรักษาทีเป็นนวัตกรรมเพือทำให้สุนัขของคุณกลับมาเคลือนไหวได้ง่ายดังเดิม

I Like to move it

ประสบการณ์สัตว์ป่วย สุนัขชอตัวแรกชือ

“มัฟฟิ น”

Muffins experience with PerNic Cox

สวัสด, ฉันชอ Muffin เป็นแม่สุนัขพันธ์อเมริกันบูลล์ด็อก (American Bulldog) เป็นสุนัขทช นชอบและคลง ไคล้ในการเล่น ลูกบอลมากๆ โชคไม่ดีทเ มอนานไปสง ทเ กิดขึน คือ เอ็นไขว้หน้าข้อเข่าของฉันฉีกขาด เพราะฉันไม่ใช่สุนัขทอ่อนวัย ดังนัน ขาทัง สข องฉันจึงพะรุงพะรังเต็มไปด้วยสง ทจ ะทำให้เข่าของฉันยึดติดกันเพอทาํ ให้ฉันกลับเดินได้ปกติอีกครัง เพอรักษาข้อ เข่าให้เป็นปกติในระยะยาว ฉันได้รับ PerNic® Cox 3 มิลลิลิตรในแต่ละวัน และฉันยอมรับว่าชืนชอบทีจะดูดมันจาก หลอดโดยตรง และสามารถมีความสุขกับการเดินและเล่นลูกบอลได้ทุกวันเหมือนเช่นเคย

สุนัขชือ “เมอร์รี”

Patient Merry

นคือ Merry สุนัขเพศเมียพันธ์บุ วิ เซรอน อายุเกือบ ปี การทอ ายุมากรบกวนเธอ และทำให้การลุกยืนยากขึน PerNic® Cox กลายเป็นสิงทีเธอกินทุกวันได้เป็นประจำเพราะมีรสชาดทีดีมาก และแน่นอนทีสุดเธอไม่สามารถทีจะ กระโดดได้อย่างคล่องแคล่วเหมอื นลูกสุนัข แต่ก็ต้องขอบคุณท PerNic® Cox ททำให้เธอชอบทจ ะขยับเขยือ นได้มาก กว่าเดิม และมีความสุขทจ ะเคลอ นไหวมากขึน